DBLab School of Computer and Electrical Engineering KDBSL NTUA
Tuesday, December 07, 2021

Διπλωματικές Εργασίες 2010-11

 • ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

  Οι παρακάτω διπλωματικές εργασίες θα επεκτείνουν μια υπάρχουσα πλατφόρμα συναλλαγών σε ναυτιλιακά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (Futures) ώστε να μπορεί να διαπραγματεύεται Options, να μπορεί να διαχειριστεί δημοπρασίες και να γραφεί client για πρόσβαση σε αυτή από smart phones (iPhone η/και Blackberry).

  Πληροφορίες: Δρ. Ντίνος Αρκουμάνης

  ΔΟΘΗΚΕ

 • ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ MAIN MEMORY ΧΩΡΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

  Αντικείμενο της παρακάτω διπλωματικής είναι ανάπτυξη παράλληλων (multithreaded) main memory δομών δεδομένων για την διαχείριση επιφανειών αποτελούμενες από τρίγωνα (triangle meshes) καθώς και προσαρμογή έτοιμων components για το visualization αυτών με OpenGL.

  Πληροφορίες: Δρ. Ντίνος Αρκουμάνης

  ΕΛΕΥΘΕΡΗ

 • SPARQReL: ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΑΛΑΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ SPARQL ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ

  Στόχος της προτεινόμενης διπλωματικής είναι μελέτη, καταγραφή και εφαρμογή τεχνικών χαλάρωσης (relaxation) σε SPARQL ερωτήματα και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων με βάση την σχετικότητά τους με το αρχικό (πριν την χαλάρωση) ερώτημα.

  Πληροφορίες: Νίκος Μπικάκης, Γιώργος Γιαννόπουλος

  ΕΛΕΥΘΕΡΗ

 • ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΣΕ LINKED DATA ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

  Στόχος της προτεινόμενης διπλωματικής είναι μελέτη και η ανάπτυξη τεχνικών για την αξιολόγηση αποτελεσμάτων αναζήτησης σε Linked Data περιβάλλον.

  Πληροφορίες: Νίκος Μπικάκης, Γιάννης Λιαγούρης

  ΕΛΕΥΘΕΡΗ

 • ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΥΦΥΟΥΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΣΕ RDF ΔΕΔΟΜΕΝΑ

  Στόχος της προτεινόμενης διπλωματικής είναι η σχεδίαση και υλοποίηση συστήματος για την ευφυή προβολή αποτελεσμάτων που έχουν προκύψει από αναζήτηση σε RDF δεδομένα και πλοήγησης σε αυτά. Για την προβολή των αποτελεσμάτων, το σύστημα θα υποστηρίζει μεθόδους παραγωγής περίληψης αποτελεσμάτων (snippet). Επιπρόσθετα, για την διευκόλυνση στην πλοήγηση των αποτελεσμάτων το σύστημα θα παρέχει μηχανισμούς παραγωγής όψεων (facets).

  Πληροφορίες: Νίκος Μπικάκης, Γιώργος Γιαννόπουλος

  ΕΛΕΥΘΕΡΗ

 • ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΕΣΩ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΚΟΡΥΦΟΓΡΑΜΜΗΣ (SKYLINE QUERIES)

  Στόχος της προτεινόμενης διπλωματικής είναι η υλοποίηση και η συγκριτική μελέτη μεθόδων λήψης απόφασης με πολλαπλά κριτήρια (multi-criteria decision making) μέσω ερωτημάτων κορυφογραμμής (skyline queries).

  Πληροφορίες: Νίκος Μπικάκης

  ΕΛΕΥΘΕΡΗ

 • ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΙΘΑΝΟΤΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

  Με την υποτιθέμενη υπηρεσία, ο χρήστης θα μπορεί να λαμβάνει στην κινητή του συσκευή ειδοποιήσεις για δυναμικά φαινόμενα που εξελίσσονται σε περιοχές ενδιαφέροντός του, λ.χ. ότι, κατά πάσα πιθανότητα, κάποιος φίλος του βρίσκεται κάπου κοντά στην γειτονιά του.

  Πληροφορίες: Κώστας Πατρούμπας

  ΔΟΘΗΚΕ

 • ΠΟΛΥΠΛΕΞΙΑ ΤΡΟΧΙΩΝ ΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

  Θα σχεδιαστεί και θα υλοποιηθεί μηχανισμός επεξεργασίας τροχιών κινούμενων αντικειμένων, λαμβάνοντας υπ’ όψιν παραμέτρους όπως την κατά τόπους συγκέντρωσή τους, την χρονική τους εξέλιξη και αλληλουχία, καθώς και τα ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν.

  Πληροφορίες: Κώστας Πατρούμπας

  ΔΟΘΗΚΕ

 • ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΛΕΙΔΙΩΝ ΣΕ ΔΟΜΗΜΕΝΑ ΔΙΚΤΥΑ ΟΜΟΤΙΜΩΝ

  Αντικείμενο της διπλωματικής είναι η ανάπτυξη ενός καινοτόμου πρωτοκόλλου το οποίο θα προσαρμόζει δυναμικά το χώρο κλειδιών (key space) ενός δομημένου δικτύου ομοτίμων (structured peer-to-peer network) και θα παρέχει συγκεκριμένες εγγυήσεις σχετικά με τον απαιτούμενο αριθμό μηνυμάτων και το μήκος των διαδρομών αυτών.

  Πληροφορίες: Γιώργος Τσατσανίφος

  ΕΛΕΥΘΕΡΗ

 • ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΙΑΣ DNS-P2P ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

  Για τους σκοπούς αυτής της εργασίας θα οικοδομήσουμε μια αποκεντρωμένη υπηρεσία Domain Name System (DNS) σε ένα P2P σύστημα. Η εργασία αυτή αναλύει τη σκοπιμότητα δημιουργίας μίας αποκεντρωμένης κατανεμημένης υπηρεσίας DNS (DDNS) και ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις προδιαγραφές αυτής. Επιπλέον, θα εξεταστεί η υλοποίηση μίας τέτοιας υπηρεσίας σε ένα δίκτυο P2P με μια επίπεδη δομή. Θα μελετηθεί επίσης η απόδοση του σχεδιασμού βάσει διαφόρων σημαντικών μεγεθών.

  Πληροφορίες: Γιώργος Τσατσανίφος

  ΕΛΕΥΘΕΡΗ

 • KM-ΑΝΩΝΥΜΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΙΕΡΑΡΧΙΕΣ ΓΕΝΙΚΕΥΣΗΣ

  Στόχος της διπλωματικής εργασίας είναι η επέκταση και υλοποίηση του αλγορίθμου km-ανωνυμοποίησης δεδομένων με δυναμική δημιουργία ιεραρχιών γενίκευσης, με σκοπό την ελαχιστοποίηση της απώλειας πληροφορίας.

  Πληροφορίες: Όλγα Γκουντούνα, Μανώλης Τερροβίτης

  ΕΛΕΥΘΕΡΗ

 • ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΕΠΙΤΙΘΕΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΤΙΚΗ ΓΝΩΣΗ

  Στόχος της διπλωματικής εργασίας είναι η ανάπτυξη και υλοποίηση αλγορίθμων ανωνυμοποίησης με σκοπό την προστασία από επιθέσεις που εκμεταλλεύονται γνώση συναθροιστικών συναρτήσεων πάνω στα δεδομένα.

  Πληροφορίες: Όλγα Γκουντούνα, Μανώλης Τερροβίτης

  ΕΛΕΥΘΕΡΗ

 • ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

  Στόχος των συγκεκριμένων διπλωματικών εργασιών είναι η κατασκευή ενός πλήρως λειτουργικού εξατομικευμένου Συστήματος Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων.

  Πληροφορίες: Τάσος Αρβανίτης

  3 διπλωματικές εργασίες

  ΔΟΘΗΚΑΝ